1. Olba 22


 2. Özer, İsmail

 3. Eski Anadolu ve Japon İskeletlerinde Diskriminant Fonksiyon Analiziyle Cinsiyet Tayini (Sex Determination by Applying Discriminant Function Analysis on Ancient Anatolian and Japanese Skeletons)


 4. Coşkun, Nilgün

 5. Mardin Müzesi’nden Bir Grup Yeni Assur Çanak Çömleği (A Group of Neo-Assyrian Pottery in the Mardin Museum)


 6. Hasdağlı, İlkan

 7. The Post-Bronze Age Pottery from Ulucak Höyük (Ulucak Höyük’ten Tunç Çağı Sonrasına Ait Seramikler)


 8. Bulut, Hülya

 9. Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula: Two New Amphora Fragments from Pedasa (Halikarnassos Yarımadası Erken Demir Çağ Seramiği: Pedasa’dan İki Yeni Amphoraya Ait Parçalar)


 10. Aslan, Carolyn C. – Gülşah Günata

 11. Troya: Protogeometrik, Geometrik ve Arkaik Dönemler (Troy: Protogeometric, Geometric and Archaic Periods)


 12. Keleş, Vedat

 13. Parion Nekropolü’nde Ele Geçen Dört Altın Obje Üzerine Yeni Bir Değerlendirme (A New Evaluation on Four Golden Objects Recovered from the Necropolis of Parion)


 14. Aslan, Erdoğan

 15. Bithynia Bölgesi Kalpe Limanı (Port of Kalpe in the Bithynian Region)


 16. Büyüközer, Zeliha Gider

 17. Dorik Frizden Bir Detay: Triglif Kulakları (A Detail of the Doric Friese: Triglyph Ears)


 18. Söğüt, Bilal – Murat Taşkıran

 19. Stratonikeia’dan Augustus Dönemi Mısır Etkili Korinth Başlıkları(Corinthian Capitals of Augustian Period from Stratoniceia with Egyptian Influence)


 20. Alkaç, Erkan

 21. M.Ö. 1. Yüzyılın Ortalarında Yunan Amphoralarının Mühürlenme İşleminin Sona Ermesinin Nedenleri (The Reasons for the Termination of the Production of Greek Stamped Amphorae in the mid 1st century BC)


 22. Kızılarslanoğlu, H. Asena

 23. Elaiussa Sebaste’den Baetica Üretimi Amphoralar (Baetica Amphorae from Elaiussa Sebaste)


 24. Şare-Ağtürk, Tuna

 25. Arakhne’s Loom: Luxurious Textile Production in Ancient Western Anatolia (Arakhne’nin Dokuma Tezgahı: Antik Batı Anadolu’da Yüksek Kalite Tekstil Üretimi)


 26. Haymann, Florian

 27. Ein entvölkertes Kilikien unter Tigranes II. ? Für eine neue Sicht auf Ostkilikien in der Zeit von 78 bis 64 v. Chr.  (II. Tigranes Zamanında Kilikia’nın Issızlaştırılması?  İ.Ö. 78-64 Yılları Arasında Doğu Kilikia İçin Yeni Bir Bakış Açısı)


 28. Yıldız, M. Ertan

 29. Kelainai/Apameia Kibotos’tan Dört Yeni Yazıt (Vier neue Inschriften aus Kelainai/Apameia Kibotos)


 30. Türkan, Ahmet

 31. Grek Büyü Papirüslerine Göre Roma İmparatorluğu Ortadoğusu’ndaki Yeni Din Anlayışı ve Kozmik Sistem Üzerine Bazı Gözlemler (Some Observations on the New Religious Concept and Cosmic System in the Roman Middle East According to Greek Magical Papyri)


 32. Çaylak Türker, Ayşe

 33. Çanakkale’den Ion-Impost Sütun Başlıkları (Ionic-Impost Column Capitals from Çanakkale)


 34. Aydın, Ayşe

 35. Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Figürlü Başlıklar (Figured Capitals in the Adana and Mersin Museums)


 36. Wetzig, Norman


 37. Alahan Manastır. Alte Befunde – Neue Deutungen (Alahan Manastırı. Eski Buluntular – Yeni Yorumlar)